Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Občianske združenie Podaj ďalej,
telefón: +421947975909,
e-mail: podajdalejpresov@gmail.com

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) Vás informujeme, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a e-mailová adresa, príp. meno, priezvisko bydlisko a telefonický kontakt na kontaktnej osoby; osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a príbuzenský vzťah manžela/manželky, rodičov, detí, vnukov, zaťov, neviest) bude prevádzkovateľ (občianske združenie Podaj Ďalej IČO 42420253) spracúvať za účelom poskytnutia pomoci v náhlej núdzi podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov po dobu určenú registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Tieto údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším prijímateľom a taktiež sa neuskutočňuje žiadny prenos údajov do tretích krajín / zahraničia. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.podajdalejpresov.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.