2% z dane

feb 7, 2024

Rovnako ako po minulé roky, aj teraz sa môžete rozhodnúť darovať našej organizácii 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, túto možnosť vyznačia priamo v daňovom priznaní. Fyzické osoby, za ktoré vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, sú povinné predložiť daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive.

Akú výšku dane môžem darovať?

Fyzická osoba
Fyzická osoba môže poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 2 %.
Ak ste v roku 2022 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Daňovému úradu v tomto prípade ale musíte priložiť písomné potvrdenie o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte od všetkých organizácii, kde ste dobrovoľnícku činnosť v roku 2022 vykonávali.

Právnická osoba
Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v predchádzajúcom roku až do termínu na zaplatenie dane darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %.
Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

“Dobré veci sa dejú všade okolo nás. Buďte s nami pri tom.”

tlačivo na stiahnutie